V sérii článků o měničích řady Upower-HI jsme se snažili jednoduše vysvětlit volbu režimu provozu a konfiguraci jednotlivých parametrů. Všechny tyto nastavení jsou detailně popsány v návodu k obsluze. Občas se stává, že se nedaří některý parametr nakonfigurovat, nebo je chování jiné než uživatel očekává. Příčinou může být nepřesné pochopení principu funkce, nebo nesprávný postup při nastavení. Níže jsou uvedeny nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně..

 

1. Může měnič EPEVER řady Upower-HI pracovat v ostrovním režimu ?

Ano samozřejmě, měniče EPEVER UP3000… i UP5000… mohou pracovat i bez síťového napětí na svém vstupu.

 

2. Měniče řady EPEVER řady Upower-HI jsou ostrovní, kombinované, nebo hybridní ?

V případě, že na vstup měniče není přivedena veřejná el. síť může měnič pracovat čistě jako ostrovní. Pokud je na vstup přivedena el. síť pracuje jako kombinovaný měnič, přepíná mezi sítí a ostrovní provozem. Tento provoz se také nazývá hybridní.

 

3. Jak nastavit uživatelský typ baterie ?

Možnost uživatelského nastavení baterie se v nabídce zobrazí až poté, co vybereme daný typ baterie, u které chceme uživatelské nastavení použít. V praxi to znamená, že možnost USER nastavení není zobrazena u všech druhů baterií. Příklad: pro nastavení typu GEL USER, vybereme typ GEL a potvrdíme tlačítkem SET. Po opětovném vstupu do nastavení se zpřístupní volba GEL USER.

 

4. Nelze nastavit parametr P07, nebo P08

Nejprve nastavte uživatelskou definici baterie a zkontrolujte pravidla pro nastavení napěťových úrovní, viz dále.

 

5. Nelze uložit nastavení parametru P07

Nejprve nastavte parametr P08 tak, aby platilo P08 – X >= P07 (X=0,5 pro 24V; X=1 pro 48V systém).

 

6. Nelze uložit nastavení parametru P08

Nejprve nastavte parametr P13 tak, aby platilo P13 > P07

 

7. Nelze uložit nastavení parametru P13

Nejprve nastavte parametr P13 tak, aby platilo P13 < P14

 

8. Délka BOOST fáze nabíjení 120 min. znamená, že baterie bude nabíjena jen po tento čas ?

Poté co je na baterii dosažena úroveň napětí odpovídající parametru P12 (nabíjecí napětí pro BOOST fázi), je toto napětí udržováno na baterii po dobu definovanou v parametru P09 (Délka BOOST fáze nabíjení).

 

9. V režimu "Solar Priority" dochází dříve k přepnutí na el. síť, než je definováno v parametru P07.

V tomto režimu ovlivňuje chování měniče také parametr P18, který řídí nabíjení ze sítě. Při aktivaci síťového nabíjení je provoz zátěže přepnut na el. síť.

 

10. Je možné nastavit parametr AON/AOF v režimu "Solar Only" ?

Ano, parametr nastavit můžete, ale k zahájení nabíjení ze sítě nedojde. Tento parametr se uplatní v režimu "Solar Priority a Utility & Solar".

 

11. Při nabíjení z el. sítě v režimu "Solar Priority" a následně při ukončení nabíjení je ihned z baterie odebírán proud. Na baterii rychle klesá napětí a dochází opět k nabíjení. Systém takto cykluje. Jak tomu zabránit ?

Parametr P17 musí být menší než P08, baterie pak nebude dostatečně nabita pro splnění podmínky opětovného připojení a vybíjení baterie. Baterie tak bude ze sítě nabita na bezpečnou hodnotu a nebude vybíjena.

 

12. Jak se projevuje signalizace nízkého napětí nastavena parametry P35 a P36

Signalizace nízkého napětí baterie je zobrazena na displeji jako blikající obrys baterie a textové hlášení ELV.

 

13. Je nutné používat uživatelské nastavení baterie?

Nutné to není. Výchozí hodnoty jsou nastaveny tak, aby byl systém funkční a maximálně využitý. V článku → ZDE ← naleznete doporučení pro úpravu některých parametrů. Toto doporučení je pro zkušené uživatele a doporučujeme změny provádět až po prvním spuštění a seznámením se s funkcí systému.