Krok č.1. Rozhodnutí nad celkovým výkonem systému s mikroměničem GridFree

Celkový výkon sestavy se odvíjí od spotřeby elektrické energie v místě, kde se má instalovat. Pokud příkon elektrických spotřebičů používaných v místě instalace překročí výstupní výkon fotovoltaického systému je deficit pokryt ze sítě. Fotovoltaika, respektive GridFree měnič řady SUN jen "zpomalí“ elektroměr. Pokud je výkon fotovoltaiky větší než příkon spotřebičů, pak se elektroměr "zastaví".

Dále je nutné se rozhodnout, zda zvolíme sestavu s akumulací do baterií nebo bez. V případě, že máme spotřebič, který pracuje nepřetržitě, nebo instalujeme více FV panelů je vhodné použít baterie. To sice znamená vyšší pořizovací náklady, avšak výtěžnost energie je větší. Spotřebu pokryjete i když sluníčko nesvítí. Více si můžete přečíst v článku GridFree měničích s bateriemi. GridFree vyrábí tolik energie, kolik právě spotřebujete. V praxi se ukázalo, že při běžné spotřebě v rodinném domě přinesou baterie o 30 až 50 % vyšší výtěžnost energie z fotovoltaických panelů.

Grid free sestava bez baterie - Máme například 2 x fotovoltaický panel o výkonu 375 W a budeme dotovat zásuvkový okruh s připojenou lednicí (100 W). V době svitu slunce lednici provozujeme jen z energie vyrobené z fotovoltaických panelů. Na stejný okruh přidáme např. varnou desku, která má příkon 2000 W. Při spuštění varné desky bude dodán maximální výkon z panelů a chybějící energie ze sítě. Ze sítě tak budeme odebírat pouze 1350 W místo původních 2000 W. Pokud bychom zvolili 6 a více 375 W panelů, maximální možný výkon bude 1800 W (maximální výkon měniče) a deficit dodaný ze sítě bude pouze 200 až 300 W.

 

Grid free sestava s bateriemi - Pracujme s tím, že máme 2 x fotovoltaický panel o výkonu 375 W a budeme dotovat zásuvkový okruh s připojeným mořským akváriem. Pro fungování akvária je potřebné topení, filtrace, UV lampa, světlo. Okamžitá spotřeba těchto komponent je ca. 100W. Přes den akvárium provozujeme jen z energie vyrobené z fotovoltaických panelů. Panely současně dobíjí baterii. Zmíněné panely vyrobí od dubna do září včetně každý den více jak 2,4kWh energie. Protože máme v sestavě baterie využijeme veškerou vyrobenou energii. Po západu slunce GridFree měnič SUN odebírá energii z baterií. Po většinu roku tak pokryjeme celý provoz akvária z fotovoltaiky.

 

Krok č.2. Výběr vhodného místa pro instalaci solárních panelů

Solární panely musí být instalovány na vhodném místě, kde budou vystaveny slunečnímu svitu a nebude na ně dopadat stín. FV panely orientujeme vždy co nejvíce na jih. Optimální orientace dle světových stran je jihovýchodjihozápad. Pokud není jiná možnost, můžete panely umístit i na východní nebo západní část střechy. Tato orientace přináší při celoročním provozu ztrátu ca. -15 %. Ideální sklon FV panelů pro maximální celoroční výnos je 35°. Pro celoročně vyváženou výrobu je vhodnější sklon až 45°. Sklon by neměl být méně jak 15°, panely pak ztratí svoji samočistící schopnost. 

Krok č.3. Instalace měniče čady SUN

Měnič umístěte na povrch chráněný před přímým slunečním zářením, vysokými teplotami a vodou. Při instalaci více zařízení musí být alespoň 150 mm volného místa mezi nimi. Měniče určené pro vnitřní použití nelze používat venku. Pro připevnění měničů k instalačnímu povrchu lze použít šrouby. Jelikož mají měniče na spodním krytu ventilátor, měl by být povrch rovný a prostředí relativně bezprašné.

Krok č.4. Připojení fotovoltaických panelů k mikroměniči GridFree

K propojení fotovoltaických panelů používáme solární kabely (H1Z2Z2-K) s konektory MC4. V případě, že budeme instalovat sestavu s jedním, nebo dvěma panely či stringy zapojenými paralelně jsou dostačující kabely o průřezu 4mm2. V případě použití více solárních panelů řazených paralelně použijeme solární kabely o průřezu 6mm2 (optimální zatížitelnost je do 40A). Pokud je proud z FV panelů větší je vhodné jednotlivé panely či stringy spojit v běžné instalační krabici a z tohoto uzlu dostatečně dimenzovanými vodiči připojit měnič.

Grid free špatný příklad zapojení

 

 

Nepřipojujte vstupní svorky stejnosměrného proudu jednoho měniče ke svorkám jiného. Pokud tak učiníte, nebude ani jeden z měničů schopen určit správný bod maximálního výkonu (MPP), což sníží účinnost systému. Každý měnič má vždy své vlastí fotovoltaické pole! Baterie mohou měniče SUN sdílet. Na jednu baterii můžete připojit více měničů.

Krok č.5. Uzemnění systému

ČSN 33 2000-5-54 uvádí zásady pro provádění uzemnění. Uzemnění je kombinace všech prostředků, kterými se elektrická instalace nebo její části stýká se zemí. Správně provedené uzemnění je odvislé od místních podmínek a vždy realizováno podle projektové dokumentace. My však popíšeme uzemnění obecně a zjednodušeně.

Měniče řady SUN nedisponují externí svorkou pro připojení kovového těla měniče k PE svorkovnici v rozvaděči, nebo k hlavní ochranné přípojnici (HOP). Tělo měniče je uzeměno jen prostředníctvím třížilového zásuvko-vidlicového spoje. U tohoto měniče doplňkové pospojování neřešíme.
Pokud instalujeme sestavu s bateriemi, pak může být MPPT regulátor na svém tělem vybaven svorkou/očkem/šroubkem pro připojení k zemnímu potenciálu. Potom je vhodné tělo tohoto přístroje zelenožlutým vodičem 2,5 až 4 mm2 spojit se svorkovnici PE v rozvaděči, nebo HOP.

Jednotlivé fotovoltaické panely, jejich rámy se mezi sebou propojují zelenožlutým vodičem obvykle větší dimenze než je průžez vodiče, kterým jsou připojené k měniči či regulátoru. Panely jsou díky eloxovanému rámu vodivě spojeny s nosnou konstrukcí, přesto toto doplňkové pospojování provádíme. Tento vodič pospojování opět připojíme na svorkovnici PE v rozvaděči, nebo k HOP.

V případě, že na objektu není bleskosvod je na našem zvážení, zda jej budeme realizovat. V žádném případě jej však nerealizujeme svépomocí.
Pokud je na objektu bleskosvod realizován dle starší normy a všechny vodivé části jsou pospojovány, pak je nosná konstrukce FV panelů vodivě spojena s bleskosvodem kulatinou stejné dimenze, jako je tvořen svod.
Pokud je bleskosvod realizován dle novější normy a je dodržena bezpečná vzdálenost od vedení svodu či jímače, pak spojení neprovádíme.
Není-li bezpečná vzdálenost dodržena je třeba realizovat oddálený jímač na nosné konstrukci fotovoltaických panelů.

Bezpečná vzdálenost stanovuje nejen provedení spojení s bleskosvodem, ale i typ případné přepěťové ochrany. Z tohoto důvodu nabízíme DC ochrany dvou typu, pro instalace bez bleskosvodu, nebo tam kde je dodržená bezpečná vzdálenost (obvykle levnější typ). Druhým typem jsou přepěťové ochrany pro instalace s nedodrženou bezpečnou vzdáleností. Tato vzdálenost se stanovuje výpočtem, z praxe je obvykle dostačující vzdálenost ca. 60cm.